19 января 2023 года — Святое Богоявление. Крещение Господне.

19 января 2023 года.
Седмица 32-я по Пятидесятнице.

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Проповедь священника Дмитрия Огнева.
Храм Святителя и Чудотворца Николая (село Макарово).
  Святое Богоявление. Крещение Господне.Святое Богоявление. Крещение Господне.

 
Крещение Господне.
19 января 2023 года. Святое Богоявление. Крещение Господне. Проповедь священника Дмитрия Огнева в Свято-Никольском храме с. Макарово.


Тропарь Крещению Господню, глас 1

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
Перевод:
При крещении Твоем во Иордане, Господи, открылось поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух в виде голубя подтверждал Его слова непреложность. Явившийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе!

Кондак Крещению Господню, глас 4

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих Тя:/ прише́л еси́, и яви́лся еси́,// Свет непристу́пный.
Перевод:
Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя: «Пришел, явился Ты, Свет неприступный!»

Величание Крещению Господню

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских.

Молитва на Крещение Господне

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий Единоро́дный, от Отца́ пре́жде всех век рожде́нный, Све́те от Све́та, просвеща́яй вся́ческая, в после́дняя же ле́та от Пресвяты́я Де́вы Мари́и нетле́нно воплоще́нный и в мир сей на спасе́ние на́ше прише́дый! Ты бо не потерпе́л еси́ ви́дети от диа́вола му́чима ро́да челове́ча и сего́ ра́ди в пресве́тлый день Богоявле́ния Твоего́ прише́л еси́ на Иорда́н ко гре́шником и мытаре́м крести́тися от Иоа́нна, безгре́шен сый, да испо́лниши вся́кую пра́вду и да во́зьмеши в вода́х Иорда́нских грехи́ всего́ ми́ра, я́ко А́гнец Бо́жий, во е́же понести́ их на Себе́ и искупи́ти Креще́нием кре́стным, пречи́стою Кро́вию Твое́ю. Сего́ ра́ди погрузи́вшуся Тебе́ в вода́х, отверзо́шася Тебе́ небеса́ Ада́мом заключе́нная и Дух Святы́й сни́де на Тя в ви́де голуби́не, просвеще́ние и обоже́ние нося́й естеству́ на́шему, и Пребоже́ственный Оте́ц Твой возвести́ Тебе́ небе́сным гла́сом благоволе́ние Свое́, зане́ сотвори́л еси́ во́лю Его́ и челове́к грехи́ восприя́л еси́ и Себе́ на закла́ние уже́ предугото́вал еси́, я́коже Сам рекл еси́: «Сего́ ра́ди лю́бит Мя Оте́ц, я́ко Аз ду́шу Мою́ полага́ю, да па́ки прииму́ ю́», и та́ко во всесве́тлый день сей, Ты, Го́споди, положи́л еси́ нача́ло искупле́ния на́шего от грехопаде́ния прароди́тельскаго. Сего́ ра́ди вся си́лы небе́сныя ра́дуются и вся тварь весели́тся, ча́юще свобожде́ние свое́ от рабо́ты истле́ния, глаго́люще: Прии́де просвеще́ние, благода́ть яви́ся, избавле́ние наста́, мир просвети́ся и лю́дие ра́достию исполня́ются. Да весели́тся ны́не не́бо и земля́ и мир весь да игра́ет; ре́ки да пле́щут; исто́чницы и озе́ра, бе́здны и моря́ да сра́дуются, я́ко Боже́ственным Креще́нием освяти́ся днесь естество́ их. Да ра́дуются днесь и челове́ков собо́ри, я́ко естество́ их взы́де ны́не па́ки к пе́рвому благоро́дию и вси с ра́достию пою́т: Богоявле́ния вре́мя. Прииди́те мы́сленно на Иорда́н, виде́ние ве́лие в нем у́зрим: Христо́с ко Креще́нию гряде́т. Христо́с ко Иорда́ну прихо́дит. Христо́с на́ши в воде́ погреба́ет грехи́. Христо́с овча́ похи́щеннаго и заблу́ждшаго прихо́дит иска́ти и обре́т е́ вво́дит в рай.
Сего́ Боже́ственнаго та́инства воспомина́ние пра́зднующе, усе́рдно мо́лимся Тебе́, Человеколю́бче Го́споди: сподо́би нам жа́ждущим по гла́су Твоему́ приити́ к Тебе́, Исто́чнику присноживо́тныя воды́, да почерпе́м во́ду благода́ти Твоея́ и оставле́ние грехо́в на́ших и да отве́ргшеся нече́стия и мирски́х по́хотей; целому́дренно и де́вственно, и пра́ведно и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, жду́ще блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Твоея́, Вели́каго Бо́га и Спа́са на́шего, да не от дел на́ших спасе́ши нас, но по Твое́й ми́лости и по обновле́нию Свята́го Ду́ха Твоего́ ба́нею пакибытия́, Его́же оби́льно излия́л еси́, да оправди́вшеся благода́тию Его́, насле́дницы бу́дем ве́чныя жи́зни во Ца́рствии Твое́м, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би нам просла́вити всесвято́е И́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Евангелие от Луки
(глава 2 стихи 20 — 21, 40 — 52)

  Церковнославянский   Синодальный
2:20 И воз­вратишася пастырiе, славяще и хваляще Бога о всѣхъ, яже слышаша и видѣша, якоже глаголано бысть къ нимъ.   И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было.
2:21 И егда исполнишася осмь днiй, да обрѣжутъ Его, и нарекоша имя Ему Иисусъ, наречен­ное Ангеломъ прежде даже не зачат­ся во чревѣ.   По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.
2:40 Отроча же растяше и крѣпляшеся духомъ, исполняяся премудрости: и благодать Божiя бѣ на Немъ.   Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.
2:41 И хождаста родителя Его на всяко лѣто во Иерусалимъ въ праздникъ Пасхи.   Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.
2:42 И егда бысть двою­на­де­ся­ти лѣту, восходящымъ имъ во Иерусалимъ по обычаю праздника,   И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.
2:43 и скончав­шымъ дни, и воз­вращающымся имъ, оста Отрокъ Иисусъ во Иерусалимѣ: и не разумѣ Иосифъ и Мати Его:   Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его,
2:44 мнѣв­ша же Его въ дружинѣ суща, преидоста дне путь, и искаста Его во сродницѣхъ и въ знаемыхъ:   но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми
2:45 и не обрѣтша Его, воз­вратистася во Иерусалимъ, взыскающа Его.   и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его.
2:46 И бысть по трiехъ днехъ, обрѣтоста Его въ церкви, сѣдящаго посредѣ учителей, и послуша­ю­щаго ихъ, и вопрошающаго ихъ:   Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их;
2:47 ужасахуся же вси послуша­ю­щiи Его о разумѣ и о от­вѣтѣхъ Его.   все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.
2:48 И видѣв­ша Его, дивистася: и къ Нему Мати Его рече: Чадо, что сотвори нама тако? Се отецъ Твой и Азъ боляща искахома Тебе.   И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.
2:49 И рече къ нима: что яко искаста Мене? Не вѣста ли, яко въ тѣхъ, яже Отца Мо­его, достоитъ быти Ми?   Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?
2:50 И та не разумѣста глагола, егоже глагола има.   Но они не поняли сказанных Им слов.
2:51 И сниде съ нима, и прiиде въ Назаретъ: и бѣ повинуяся има. И Мати Его соблюда­ше вся глаголы сiя въ сердцы Сво­емъ.   И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем.
2:52 И Иисусъ преспѣва­ше премудростiю и возрастомъ и благодатiю у Бога и человѣкъ.   Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Апостола Павла послание к колоссянам
(глава 2 стихи 8 — 12)

  Синодальный   Церковнославянский
2:8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;   [Братiе,] блюдитеся, да никтоже васъ будетъ прельщая философiею и тщетною лестiю, по преданiю человѣческому, по стихiамъ мíра, а не по Христѣ:
2:9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,   яко въ Томъ живетъ всяко исполненiе Боже­ст­ва тѣлеснѣ:
2:10 и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.   и да будете въ Немъ исполнени, иже есть глава всякому началу и власти:
2:11 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;   о Немже и обрѣзани бысте обрѣзанiемъ нерукотворен­нымъ, въ совлеченiи тѣла грѣховнаго плоти, во обрѣзанiи Христовѣ,
2:12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,   спогребшеся Ему крещенiемъ: о Немже и совостасте вѣрою дѣй­ст­вiя Бога, Воскресив­шаго Его изъ мертвыхъ:
 
Ввернутся в рубрику:
Проповеди в 2023 году »